การจัดทำทำเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ของประเทศไทย มีที่มาจากการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 – 2564)

การจัดทำทำเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ของประเทศไทย มีที่มาจากการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 – 2564)ำะพะำพะำพ

แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 4 นี้ กำหนดการดำเนินงานภายใต้แผนเป็น 3 ระยะ คือ ระยะต้น (พ.ศ. 2555 – 2558) ระยะกลาง (พ.ศ. 2559 – 2561) และระยะปลาย (พ.ศ. 2562 – 2564) ำะพำะำะพำะำ
ความเป็นมา
ทำเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทยฉบับนี้ ถือเป็นทำเนียบรายการสารเคมีเล่มแรกที่รวบรวมรายการสารเคมีที่เป็นสารเดี่ยว ที่ถูกนำเข้าและผลิตในประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ของปี พ.ศ. 2555 พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสารนั้น คือ หมายเลข TECI หมายเลข CAS ชื่อสามัญของสารเป็นภาษาอังกฤษ   ชื่อภาษาไทย ชื่อ IUPAC พิกัดศุลกากร กฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศสำคัญที่กำกับควบคุมอยู่ และปริมาณที่มีอยู่ในหน่วยกิโลกรัม ทั้งนี้ รายการสารเคมีที่มีอยู่ของประเทศไทยเล่มนี้ มีจำนวนรายการสารเคมีที่เป็นสารเดี่ยวรวม ทั้งสิ้น 7,213 รายการ ข้อมูลเหล่านี้ เป็นฐานข้อมูลตั้งต้นที่ทำให้ทราบว่ามีสารเคมีที่เป็นสารเดี่ยวอะไรบ้างอยู่ในประเทศ เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องการประเมินความเสี่ยงสารเคมี และการวางแผนการจัดการควบคุมสารเคมีให้ครอบคลุมทั่งถึง และเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องที่จะสามารถสืบค้นข้อมูลหรือใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนการดำเนินงานต่างๆ ได้ต่อไป